Άρθρο 13 – Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων

1.Όταν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με ένα υποκείμενο των δεδομένων από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα όλα τα ακόλουθα στοιχεία κατά τη στιγμή λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και, ενδεχομένως, του εκπροσώπου του υπευθύνου της επεξεργασίας

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, όπου εφαρμόζεται

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα καθώς και τη νομική βάση για τη μεταποίηση

δ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο σημείο στ) του άρθρου 6(1), τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, εάν υπάρχουν

στ) όπου εφαρμόζεται, το γεγονός ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την έλλειψη απόφασης επάρκειας από την Επιτροπή ή, στην περίπτωση μεταφορών που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47, ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, παραπομπή στις κατάλληλες ή κατάλληλες διασφαλίσεις, καθώς και τα μέσα για την απόκτηση ενός αντιγράφου ή της διάθεσής τους.

 

2.Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατά τον χρόνο λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τις ακόλουθες περαιτέρω πληροφορίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας:

α) την περίοδο κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκευτούν ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής

β) την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητείται από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί στη μεταποίηση καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

γ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο σημείο α) του άρθρου 6(1) ή στο σημείο α) του άρθρου 9(2), η ύπαρξη του δικαιώματος ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται σχετικά με τη συναίνεση πριν από την απόσυρσή της

δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

ε) εάν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί συμβατική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση για σύναψη σύμβασης, καθώς και εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι υποχρεωμένο να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τις πιθανές συνέπειες της μη παροχής δεδομένα

στ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 22 (1) και (4) και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας αυτής για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

3.Όταν ο ελεγκτής προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον άλλο σκοπό και με τυχόν σχετικές περαιτέρω πληροφορίες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

 

4.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται όταν και στο βαθμό που το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει ήδη τις πληροφορίες.

0