Πολιτική της HANDY’S SECURITY SYSTEMS LTD  είναι:

 • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας
 • Η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων.
 • Η συμμόρφωση με το Νόμο
 • Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007  

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και συντονισμένου συστήματος το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός μας. Αυτά αφορούν τους ακόλουθους βασικούς τομείς της επιχείρησής μας:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας

Το σύστημά μας έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των τελευταίων εκδόσεων ISO 9001 και OHSAS 18001 και εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον οργανισμό ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν τις υπηρεσίες μας.

Η Διεύθυνση της εταιρείας διασφαλίζει ότι η εταιρεία μας μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της:

 • Εξασφαλίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητες που επηρεάζουν άμεσα τις δραστηριότητές μας διεξάγονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες.
 • Εξασφαλίζοντας συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση για τη διευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης
 • Θέτοντας τεκμηριωμένους στόχους.
 • Εφαρμόζοντας τακτικές προγραμματισμένες αναθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Παρέχοντας ενημερωμένο τεχνικό φάκελο και διαδικασίες λειτουργίας σε όλο το προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα.
 • Μηδενίζοντας τα ατυχήματα και περιορίζοντας τα περιστατικά στους χώρους εργασίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τη σημασία της επίτευξης αυτής της πολιτικής, η οποία επανεξετάζεται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα και εφαρμογή της.

Οι αλλαγές πολιτικής εφαρμόζονται εκ νέου εντός του οργανισμού, όπως απαιτείται.

Η Διεύθυνση της εταιρείας, διασφαλίζει ότι η πολιτική αυτή είναι κατανοητή και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Η πολιτική αυτή τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους κατόπιν απαίτησης.

0